Kategoria: Uncategorized

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osób nawiązujących kontakt z Kancelarią

Podczas nawiązywania kontaktu, w szczególności telefonicznego lub drogą elektroniczną możemy przetwarzać Twoje dane, w tym dane osobowe.

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie jest radca prawny Łukasz Wereszczyński, ul. Rzeźnicza 10-11 lok. 9, 50 -132 Wrocław, działalność gospodarcza pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wereszczyński wpisana do CEIDG, NIP 611 107 15 49 (dalej jako „Kancelaria”).
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także w sprawie skorzystania z przysługujących praw możesz skontaktować się elektronicznie na adres: biuro@kancelariawereszczynski.pl.

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane przez Kancelarię w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia umowy, jej wykonania, rozpatrzenia reklamacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązana jest Kancelaria, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywanie dalszego kontaktu jak i w celu dochodzenia roszczeń. Kancelaria może także przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w celach przewidzianych tą zgodą.

Podane dane mogą być przez Kancelarię przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres związany z przedawnieniem roszczeń z niej wynikających oraz przewidziany przepisami prawa dla podjęcia czynności przez organy kontrolne, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez okres do jej cofnięcia.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, każdy ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne dla załatwienia Twojej sprawy lub zgłoszenia albo prowadzenia korespondencji.