WIERZYMY
w mOc prawa
i dialogu
STRONA GŁÓWNA > RODO

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osób nawiązujących kontakt z Kancelarią

Podczas nawiązywania kontaktu, w szczególności telefonicznego lub drogą elektroniczną możemy przetwarzać Twoje dane, w tym dane osobowe.

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie jest radca prawny Łukasz Wereszczyński, ul. Rzeźnicza 10-11 lok. 9, 50 -132 Wrocław, działalność gospodarcza pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wereszczyński wpisana do CEIDG, NIP 611 107 15 49 (dalej jako „Kancelaria”).
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także w sprawie skorzystania z przysługujących praw możesz skontaktować się elektronicznie na adres: biuro@kancelariawereszczynski.pl.

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane przez Kancelarię w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia umowy, jej wykonania, rozpatrzenia reklamacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązana jest Kancelaria, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywanie dalszego kontaktu jak i w celu dochodzenia roszczeń. Kancelaria może także przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w celach przewidzianych tą zgodą.

Podane dane mogą być przez Kancelarię przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres związany z przedawnieniem roszczeń z niej wynikających oraz przewidziany przepisami prawa dla podjęcia czynności przez organy kontrolne, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez okres do jej cofnięcia.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, każdy ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne dla załatwienia Twojej sprawy lub zgłoszenia albo prowadzenia korespondencji.

Kancelaria Wereszczyński 2022